0034973224921 femac@femac.org

COMUNITAT DE LES TECNOLOGIES DE LA PRODUCCIÓ ALIMENTÀRIA – COTPA

La comunitat de Tecnologies de la Producció Alimentària -COTPA- és una comunitat RIS3CAT liderada per la Universitat de Lleida en col·laboració amb Centres Tecnològica catalans,  empreses del sector AGRO, i el Clúster FEMAC, per desenvolupar estratègies intel·ligents i innovadores en els sector agrícola i ramader a Catalunya, que permetin una transformació del sector productiu i una especialització que el faci competitiu en l’entorn europeu.

La RIS3CAT és l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya aprovada pel Govern el 4 de febrer de 2014.

La RIS3CAT s’emmarca en l’estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), com a full de ruta del Govern per reactivar l’economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador.

S’estructura en quatre eixos d’actuació que es deriven dels quatre objectius estratègics i que permeten combinar la focalització amb la transversalitat:

g3762

Indústria agroalimentària i altres baules de la cadena de valor com els sectors primaris, la gran distribució, les indústries de l’envasat i l’embalatge, la maquinària per a l’alimentació, els additius i les matèries primeres, la gastronomia i la restauració.
Activitats de gestió dels recursos energètics, naturals i dels residus. En particular en activitats de més valor afegir i contingut innovador com l’eficiència energètica, la cogeneració, la domòtica, les energies renovables, la química orgànica i la fusió nuclear.
Activitats que tenen com a habilitat genèrica la gestió i el desenvolupament de sistemes industrials eficients (química, maquinària i equips; robòtica; productes informàtics, electrònics i òptics, i material i equips elèctrics). S’inclouen especialment les activitats relacionades amb l’enginyeria de procés i l’advanced manufacturing.
Indústries que tenen en comú un fort vincle amb el disseny com a factor transversal clau; tèxtil, confecció, pell, calçat, joieria i mobiliari.
sector de l’automoció i les activitats relacionades, però també té implicacions en l’electroquímica, l’energia, l’electrònica, els nanomaterials, Internet, telefonia mòbil, etc.
Química fina, preparats farmacèutics, universitats, parcs científics /tecnologies, centres de recerca, indústria de tecnologies mèdiques, hospital i clíniques, assegurances i serveis relacionats.
Indústries creatives i culturals (edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo, artesania) i serveis clau a Catalunya com el turisme i els esports.
g3014

Les Comunitats RIS3CAT són agrupacions voluntàries d’empreses i agents del sistema d’R+D i Innovació que impulsen plans d’R+D i Innovació de transformació econòmica en els àmbits sectorials líders.

La Universitat de Lleida en col·laboració amb diverses Universitats Catalanes, empreses del sector AGRO, i el Clúster FEMAC, lideren una iniciativa d’una Comunitat de Tecnologies de la Producció Alimentària – COTPA

Visió & Missió

La visió de la Comunitat de Tecnologies de la Producció Agroalimentària (COTPA) és liderar la innovació en el sector de les
tecnologies de la producció agroalimentària a Catalunya per aconseguir un millor rendiment i sostenibilitat dels processos productius en un context d’activitat compatible amb un desenvolupament rural equilibrat.
La missió de la COTPA és innovar i incorporar tecnologies facilitadores transversals que permetin un creixement sostenible i eficient del sector agroalimentari, contribuint a la innovació en la tecnologia dels processos de producció agroalimentària per fer-los competitius i sostenibles (mediambientalment, social i econòmica) amb una atenció especial al desenvolupament de tecnologies disruptives (R+D) i la seva transferència al mercat (D+i).

Projectes de la Comunitat COTPA

Amb el suport de:  

With the support of: