0034973224921 femac@femac.org

       

ACIVITAT 3: ESTIMACIÓ DE LA DEMANDA D’INPUTS

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS

La sinèrgia entre teledetecció i simulació de cultius és molt prometedora de cara a estimar la demanda de reg. En aquesta activitat s’avaluaran diferents aproximacions per integrar la teledetecció com a input per a models de demanda de reg. Si bé hi ha precedents d’aquest tipus d’integració aplicat a la planificació de regadius, la seva orientació a l’estimació a temps real de la demanda de reg es troba en un estat de maduresa molt més baix, en el que encara és necessària la recerca.

En aquesta activitat s’abordarà des d’aproximacions diferents però complementàries, una més orientada a nivell de parcel·la i l’altra a nivell de comunitat de regants. Entre els resultats esperats destaca l’establiment de dos protocols complementaris per a l’estimació de la demanda de reg, un a nivell de parcel·la i l’altre a nivell de comunitat de regants, que es validaran en els assajos de les activitats 3 i 6, respectivament.

TASQUES

TASCA 3.1 Integració de la teledetecció amb la simulació de cultius

La teledetecció pot aportar diferent tipus d’informació d’interès per la gestió del reg, com ara identificació del conreu, estat fenològic, mapes de vigor, mapes d’estat hídric, etc. Alhora, hi pot haver altres fonts de dades complementàries com són la meteorologia, cartografies de sòls, historials d’anys anteriors, etc., de manera que cal abordar la manera d’integrar totes aquestes dades per treure’n tot el profit que ofereixen. Els models de simulació de conreus són el marc idoni amb el qual integrar aquest repertori de dades i en el qual basar les preses de decisions. Les simulacions permeten d’una banda reconstruir la seqüència entre els mostrejos discontinus que ofereix la teledetecció i d’altra banda, extrapolar cap endavant per fer prediccions (de necessitats de reg i de collita) al llarg d’un cicle anual.

En concret, s’avaluarà l’encert d’un model que simularà el desenvolupament del conreu i el seu balanç hídric, a les parcel·les d’assaig, usant com a input les dades de vigor, fenologia i estat hídric obtingudes per teledetecció. El model que s’usarà és una evolució de l’usat en el simulador de reg de IES (www.iessim. com), i alhora basat en Aquacrop.

TASCA 3.2 Definició de necessitats a sensoritzar

D’una banda, aquest model haurà d’identificar les necessitats reals de reg i per altra banda haurà d’estimar si les condicions meteorològiques de la següent campanya són adequades per a un conreu determinat. S’usarà la informació de prediccions meteorològiques estacionals ja disponibles (proveïdors AEMET, NOAA, etc.) i les prediccions del programa Europeu Copernicus CS3 que estaran disponibles a principis del 2017.

Aquestes prediccions permeten conèixer la tendència de la temperatura i les precipitacions a mitjà termini. El mòdul usarà aquestes prediccions i la meteorologia històrica de la zona per estimar la quantitat de pluja i la temperatura durant la següent estació. Aquesta informació, juntament amb els models de consum hídric estacional proporcionats per la teledetecció permetran preveure les necessitats hídriques reals dels conreus gestionats i millorar-ne la planificació de recursos.Addicionalment, permetrà conèixer com es desenvoluparà la campanya en funció del tipus o varietat de conreu amb antelació.

Amb el suport de: