0034973224921 femac@femac.org

     

TASCA 4: DETECCIÓ I CONTROL DE MALES HERBES

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS

Es posarà en pràctica en vinya un enfocament dual i complementari: d’una banda la detecció aèria d’infestacions de males herbes, en especial d’aquelles de major nocivitat i persistència, amb l’objectiu de elaborar mapes d’aplicació localitzada d’herbicides, i d’altra, en la integració d’aquesta informació en el desenvolupament de programes de maneig integrat de males herbes.

En aquesta activitat, Codorniu aportarà les parcel·les on s’implementaran els estudis experimentals i es subcontractarà un equip expert amb experiència provada en vols de drones equipats amb diferents sensors per a treballar en diferents escenaris agrícoles per a l’obtenció processament i anàlisi de les imatges aèries així com la generació de mapes georeferenciats de les emergències de males herbes, de les files de vinya i de les cobertes vegetals presents en els carrers. La UdL portarà a terme la gestió i avaluació agronòmica i conjuntament amb Codorniu faran les mesures necessàries per avaluar els resultats.

Es desenvoluparan les eines i procediments necessaris per a la detecció i discriminació de rodals de grama (Cynodon dactylon) en parcel·les de vinya. Es realitzarà un seguiment multitemporal i cartogràfic de les infestacions a l’hora que s’establiran els protocols per a la discriminació dels rodals, a través de la configuració i sensorització d’equips aeris UAV (Unmanned Aerial Vehicles, UAV, “drones”). Aquesta tasca la realitzarà una entitat que es subcontractarà. Paral·lelament l’equip de la UdL implementarà diferents pràctiques agrícoles, centrat en l’ús de cobertes vegetals, que permetin disminuir la pressió exercida per la grama. S’implementaran diferents cobertes (naturals i dirigides), amb diferent composició i amb diferent temps d’establiment (anuals o plurianuals) per tal d’avaluar la seva eficàcia i adequació dins un programa de maneig integrat.

TASQUES

TASCA 4.1 Discriminacio de rodalls de Cynodon dactylon en vinya: configuració i sensorització

Es desenvoluparan les eines per a la detecció de rodals de C. dactylon durant l’aturada vegetativa (hivern) i la seva posició en les cobertes amb l’objectiu de dissenyar mapes amb antelació suficient al moment de control. Es procedirà a la configuració dels vols (alçada, data, sensor, solapament) adequades per al cultiu de vinya. Segons estudis previs se ha determinat que en detecció de males herbes resulta important la informació en visible (RGB) i infraroig–proper-NIR, per tant s’avaluaran sensors amb diferent rang espectral, pes, mida i cost.

TASCA 4.2 Discriminació de rodals de Cynodon dactylon en vinya: umbralització espectral i procedimets OBIA

Sobre les imatges mosaicades es desenvoluparan i avaluaran mètodes d’umbralització automatitzada per a maximitzar la variancia entre classes. A posteriori es desenvoluparan procediments OBIA automatitzats per a la classificació de les imatges i la detecció de C. dactylon. El procediment OBIA es configurable i constarà de quatre classes: fileres de vinya, cobertes vegetals, grama emergint de les cobertes i sol nu. Els dies de vol es distribuiran per la parcel·la marcs de 1×1 m2 on es georeferenciarà la presència de grama per tal d’obtenir informació per a entrenament i configuració dels algoritmes de classificació i per a avaluar els resultats.

TASCA 4.3 Establiment de cobertes vegetals en vinya

S’establiran diferents tipus de cobertes vegetals atenent a la seva naturalesa (naturals o dirigides), composició botànica i temporalitat (anuals o plurianuals). Les cobertes anuals seran a base de gramínies (Bromus sp., Vulpia sp., plurianuals amb Festuca arundinacea maneig adequades. Per a cobertes anuals es procedirà a un passi de picadora desprès de la fructificació per a facilitar l’autosembra de la coberta. Les cobertes plurianuals seran sotmeses a 3 picadora durant la campanya. Es mesurarà l punts de mostreig de 10 x 10 m (plots) i es seguirà el seu desenvolupament durant el temps. Per a cobertes anuals s’avaluarà l’èxit de la seva autosembra. Per al control de grama s’aplicaran, dur campanya, herbicides específics allà on es trobi localitzada.

TASCA 4.4 Integració d’informació per a implementar tractaments localitzats de grama

D’acord amb la informació obtinguda en T.5.2 i T.5.3, es procedirà a desenvolupar protocols per a implementar estratègies de maneig localitzat de grama en les respectives cobertes vegetals. La informació obtinguda en quan a detecció de grama i la discriminació de rodals mitjançant visió aèria serà integrada amb aquella altra derivada dels estudis d’establiment de les cobertes vegetals així com
en quan al maneig més eficient obtingut (moment i oportunisme en l’aplicació herbicida) per al control de la mala herba. A partir d’aquesta informació es podran establir mapes de tractament de grama dins un programa de maneig integrat.

Amb el suport de: