0034973224921 femac@femac.org

        

ACTIVITAT 5: OPTIMITZACIÓN DE INPUTS A NIVEL DE PARCELA

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS

Es posarà en pràctica el reg de precisió tancant el bucle entre captació de dades, presa de decisions, execució de la resposta i avaluació dels resultats. Això permetrà avaluar la rellevància de diversos colls d’ampolla en aquest tipus d’aplicació, així com d’obtenir dades del seu impacte.

En aquests assajos, Codorniu i Borges aportaran les parcel·les i en faran la gestió i avaluació agronòmica. Agropixel farà la captació de dades per teledetecció. IRTA farà el processament de les dades fins a la presa de decisions i conjuntament amb Codorniu i Borges faran les mesures de camp necessàries per avaluar els resultats.

Bàsicament, per a l’ajustament diferencial de les dosis de reg es faran 6-8 mostrejos per teledeteccio durant la campanya i en les mateixes dates es faran algunes comprovacions a camp (fenologia, vigor, estat hídric del cultiu), per tal d’avaluar la qualitat de les estimacions per teledetecció. Per a l’avaluació agronòmica en els diferents cultius es farà un seguiment del reg aplicat, del desenvolupament del cultiu i finalment se’n mesurarà la collita.

Finalment, els resultats esperats són l’obtenció d’una experiència completa d’aplicació de sectorització del reg, aplicació de reg diferencial basat en teledetecció i avaluació de resultats, en almenys tres conreus diferents però amb una metodologia general per a tots ells. Això serà un gran pas cap a la maduració de les tecnologies implicades fins a posar-les molt a la vora de l’aplicabilitat a escala comercial.

TASQUES

TASCA 5.1 Re-sectorització del reg

A l’inici del segon any es posarà en pràctica la re-sectorització de les parcel·les d’assaig, a partir de la caracterització de la parcel·la que s’haurà obtingut de l’activitat 1, i seguint els protocols definits en l’activitat 2. La re-sectorització s’adreçarà a obtenir uns sectors que internament siguin més homogenis en necessitats de reg i dobat, de manera que cadascun dels nous sectors es pugui gestionar d’acord amb les seves pròpies necessitats i independentment dels altres.

TASCA 5.2 Ajustament del reg i adobat amb indicadors de teledetecció

Al segon i tercer anys, després d’haver re-sectoritzat el reg, es portaran a terme programacions de reg independents per a cadascun dels sectors de reg, i modulades usant indicadors derivats de la teledetecció. S’usaran indicadors basats en CWSI (fotografia tèrmica) per al control del reg i hiperespectrals per a l’adobat. Per fer això es realitzaran 6-8 mostrejos al llarg de la campanya de reg segons els protocols establerts en l’activitat 1, que es processaran d’acord amb els protocols establerts en les activitats 2 i 3.

TASCA 5.3 Avaluació de resultats en un conreu extensiu

Es caracteritzarà la variabilitat de les parcel·les de panís abans d’aplicar reg i adobat de precisió (1er any) i es compararà amb la variabilitat quan s’usi reg de precisió i aplicació variable d’adobat de cobertera (2n i 3er anys). Es quantificarà la reducció d’inputs i l’increment o estabilització de collita.

Codorniu proporcionarà i mantindrà agronòmicament les parcel·les, realitzarà els tractaments d’adobat i aportarà les mesures de producció. L’IRTA realitzarà l’aplicació variable de reg, la en supervisarà el funcionament amb un seguiment periòdic de l’estat hídric del cultiu i del sòl i n’avaluarà el resultat global. Agropixel proporcionarà la teledetecció.

TASCA 5.4 Avaluació de resultats en vinya

Es caracteritzarà la variabilitat de les parcel·les de vinya en termes productius i de qualitat del raïm abans d’aplicar reg de precisió (1er any) i es compararà amb la variabilitat després d’haver portat a terme un reg de precisió de forma diferencial (2n i 3er anys). D’aquesta manera, es posarà en pràctica un reg diferencial basat en teledetecció i se n’avaluarà l’efecte a curt i mig termini. Es quantificarà la reducció d’inputs, l’increment o estabilització de collita i diferències qualitatives del raïm.

Codorniuproporcionarà i mantindrà agronòmicament les parcel·les i aportarà les mesures de producció i qualitat del raïm. L’IRTA realitzarà l’aplicació variable de reg, en supervisarà el funcionament amb un seguiment periòdic de l’estat hídric del cultiu i del sòl i n’avaluarà el resultat global. Agropixel proporcionarà la teledetecció.

TASCA 5.5 Avaluació de resultats en fruits secs

Es caracteritzarà la variabilitat de les parcel·les de fruits secs abans d’aplicar reg de precisió (1r any) i es compararà amb la variabilitat quan s’usi reg de precisió (2n i 3r anys). Es quantificarà la reducció d’inputs i l’increment o estabilització de collita. Borges proporcionarà i mantindrà agronòmicament les parcel·les i aportarà mesures de producció.

L’IRTA realitzarà l’aplicació variable de reg, en supervisarà el funcionament amb un seguiment periòdic de l’estat hídric del cultiu i del sòl i n’avaluarà el resultat global. Agropixel proporcionarà la teledetecció.

Amb el suport de: