0034973224921 femac@femac.org

    

ACTIVITAT 6: GESTIÓ DE L’AIGUA EN COMUNITATS DE REGANTS

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS

Es desenvoluparan algunes eines experimentals per avaluar l’eficàcia de les tecnologies proposades en el projecte de cara a gestionar l’aigua en les comunitats de regants.

TASQUES

TASCA 6.1 Complementarietat entre plataformes (avioneta, dron, satèl·lit)

Es tracta de determinar la disponibilitat d’aigua per a la campanya de reg a fi d’usar-la com a input en la planificació de repartiment d’aigua. L’objectiu d’aquest mòdul és poder obtenir informació sobre la quantitat d’aigua que es podrà usar en el reg.

Serà necessari disposar d’informació sobre el nivell de reserva d’embassaments, estacions d’aforament, nivells piezomètrics, bombejos i precipitacions per tal de realitzar una predicció de l’aportament hídric a embassaments i aqüífers. La informació de l’aportament d’aigua, juntament a la demanda permetrà preveure si hi pot haver escassetat d’aigua per a la campanya.

TASCA 6.2 Indicadors de sostenibilitat i eficiència

Es definiran indicadors d’eficiència en l’ús de l’aigua de reg, basats en les necessitats hídriques dels conreus, l’aigua aportada pel reg, la producció i altres paràmetres de rendiment a fi de poder obtenir una mesura objectiva de l’eficiència de les pràctiques de reg realitzades. Addicionalment s’oferiran dades sobre indicadors de sostenibilitat.

TASCA 6.3 Planificació de la distribució d’aigua

Es tracta de planificar el repartiment d’aigua en base a indicadors d’eficiència i disponibilitat d’aigua. A tal efecte es desenvoluparà una eina que permeti realitzar un repartiment d’aigua basant-se en els indicadors d’eficiència dels regants i de l’aigua disponible.

Es permetrà fer simulacions de repartiment d’aigua i obtenir en tot moment la informació relativa al consum d’aigua demanat i als indicadors d’eficiència assolits per cada regant.

TASCA 6.4 Avaluació en una comunitat de regants

Per comprovar la usabilitat i la utilitat de la plataforma de repartiment d’aigua caldrà provar-la amb les dades d’una comunitat de regants real. Per a això s’obtindran les dades d’una comunitat de regants que permetin realitzar les prediccions de disponibilitat d’aigua i extreure la informació sobre el consum d’aigua realitzat per la comunitat en el passat.

La informació de necessitats hídriques dels consums extretes (T3.2) juntament amb l’aplicació de la predicció de disponibilitat (T7.1) permetrà extreure els indicadors de sostenibilitat i eficiència de la comunitat (T7.3) segons una planificació donada. Per a això es desenvoluparà un simulador que permeti a l’CCRR conèixer aquesta informació en funció de diferents escenaris.

La CCRR ha d’assessorar en el desenvolupament del pilot per assegurar que l’eina finalment desenvolupada s’ajusta a les seves necessitats i requisits.

Amb el suport de: